Sacuki 2019

INFORMATION IN ENGLISH BELOW, CLICK HERE
EINLADUNG AUF DEUTSCH UNTEN, KLICKEN SIE HIER
Információk magyarul lefelé, kérjük kattintson ide
Poniżej informacje w języku polskim, kliknij tutaj

Pozvánka

Drazí přátelé,

Rádi bychom vás pozvali na 18. ročník mezinárodního turnaje Pohár Sacuki.

Tento turnaj má jedinečnou přátelskou atmosféru a dobře organizočně zajištěn. A je tam k vidění spousta skvělých soubojů!

Sacuki 2019 na Facebooku

Leták v češtině

Pozvnánka pro tisk v PDF

Poster in English

Printable invitation in PDF

Program

Program - neděle 9. 6. 2019

9.00 - 10.00 Registrace, kontrola šinajů, porada rozhodčích , rozcvičení
10.00 - 17.00 Turnaje NP a Turnaj “Sever vs Jih X”

Turnaje NP na Sacuki 2019:

V turnaji NP proběhne napřed turnaj juniorů, pak žen a potom turnaj otevřené kategorie. Po skončení základních skupin otevřeného turnaje bude cca 20 minut pauza na oběd. Turnaj Sever vs Jih IX proběhne ihned po skončení turnaje NP. Ukončení a vyhlášení výsledků bude po konci turnaje Sever vs Jih.

Den před Sacuki, v sobotu 8. 6, pořádáme seminář s Filipem Baumrukem (5. dan) a zkoušky na 6. kjú až 1. dan. Na tuto akci vás také srdečně zveme.

Místo akce

Sportovní centrum ČVUT Juliska, velká hala
Pod Juliskou 4
160 000 Praha 6 - Dejvice

Další informace k turnaji NP

• Kromě prvních tří míst v induviduálních turnajích budou oceněny též: cena za nejlepšího bojového ducha a cena za nejhezčí Kendó
• Účastníci tohoto turnaje musí mít v pořádku vybavení, platnou zdravotní prohlídku a platný průkaz člena ČFK
• Diváci budou mít na akci vstup zdarma

Turnaj Sever vs Jih X

Turnaj “Sever vs Jih X” je přátelský zápas mezi kendisty ze severu a jihu ČR, který je součástí Poháru Sacuki 2019 a který proběhne 9. 6. 2019 po skončení turnajů NP. Bude mít formu zápasu sedmičlenných týmů z obou celků. Týmy sestaví kapitáni, které určí pořadatelé.

SEVER
Jikishin Dojo Praha, Kacubó Kenrikai Praha, Kenshinkan Dojo Frýdek-Místek, Nichibotsu Dojo Děčín, Nozomi Dojo Hradec Králové, Sakura Dojo Ostrava

Kapitán Severu bude vybrán

JIH
Kusanagi kai České Budějovice, Kagawa-kai Olomouc, Sandómon Praha & Sandómon Bílina, Seishinkan Brno, Tenshin Dojo Zlín, Kensei Dojo Praha

Kapitán Jihu bude vybrán

Členové týmu se řidí těmito pravidly:

• Senpó: Junior/juniorka, mladší než 15 let
• Džihó: Junior/juniorka, 15 - 18 let včetně
• Gošó: Žena, do 1. kjú včetně
• Čúken: Žena
• Sanšó: Muž, do 1. kjú včetně
• Fukušó: Muž
• Taišó: Muž

Účastníci tohoto turnaje musí mít v pořádku vybavení. Za tento turnaj se neplatí žádné poplatky. Turnaj můžeme rozšířit přidáním dalších míst pro zahraniční účastníky.

Poplatky

Poplatek za turnaj NP: 350 Kč, při účasti pouze na turnaji juniorů 100 Kč.

Poplatky se budou vybírat na místě při registraci, prosíme registrujte se najednou za celý oddíl.

Přihlášení

Závěrečný termín k registraci je v pondělí 3. 6. 2019

Registrace členů ČFK probíha pouze přes databázi ČUBU

(členové jiných federací prosím použijte tento přihlašovací formulář)

Ubytování

Přespání v tělocvičně není bohužel možné. Nicméně ve velmi blízkém okolí se nacházejí studentské koleje, kde se dá sehnat ubytování již od 150 Kč za noc a osobu.

• Seznam ZDE

Předchozí ročníky

Fotky z roku 2018

Informace zde

Kontakt

Ředitel akce - Tomáš Berger, , tel. 737 472 685, plně k dispozici pro vaše dotazy a připomínky

Invitation in English

Dear friends,

We would like to invite you to a 18th edition of international Kendo tournament Satsuki Cup, to be held in Prague on 9th June 2019.

Satsuki Cup is not as big as other tournaments (has usually 60 - 80 participants) but it is well organized and has a unique friendly atmosphere. And there is also some very good shiai to be seen!

Satsuki 2019 at Facebook

Leták v češtině

Pozvnánka pro tisk v PDF

Poster in English

Printable invitation in PDF

Schedulle

Sunday 9th June 2019

9.00 - 10.00 Registration, shinai check, warming up, referees meeting
10.00 - 17.00 Individual tournaments & “North vs South X”

Individual tournaments at Satsuki 2019

We start with juniors, then proceed to ladies and after that we will have an open tournament. After we finish pools of the open tournament there will be a 20 minutes long lunch break.

Competition will run on two Shiai-jos.

Participants may join every category they are eligible to (i.e. if you are a 16 year old girl, you can participate in junior, ladies and open tournament)

There will be additional tournament North vs South X, which is a friendly team match between Kendo players from northern and southern dojos in the Czech Republic. We will add spots for players from other countries if there will be interest! After this, there will a closing ceremony and free jigeiko.

Location

Sport centre ČVUT Juliska, velká hala
Pod Juliskou 4
160 000 Praha 6 - Dejvice
Czech Republic

More about the tournament

• Besides first three places in the 3 individual tournaments there will be two other prizes: The Best Fighting Spirit Award (one for man and one for woman) and The Most Beautiful Kendo Award
• Participants need to have their equipment in a good condition. 
• Free admission for spectators.

Fees

50% off for Kendokas from other countries!

We wish to meet as many friends from as many different counries as possible. To make it a little easier for you, the fee for participants from outside Czech Republic is halved to 175 CZK (cca 6,7 EUR) or 50 CZK (cca 2,2 EUR) if participating in the Junior tournament only.

Fees are to be paid on place at the registration desk

Registration

Registration form here

The registration deadline is on Monday 3rd June.

If you change your mind after this date (cancellation or late registration), please send us an email.

Accommodation

There is no possibility to sleep in the dojo, but we can arrange reasonable and affordable accommodation for you nearby (there is a student hostel in the area and couple of regular hotels). Check out the list here. We can arrange the accommodation for you, just indicate so  in the registration form or contact us via email. Please do leave it on the last moment, better let us know about one or two weeks in advance, so that there is a free capacity in your desired place.

We can have some limited number of participants as our guest in our homes (free of charge of course), please contact us if you wish this.

Previous years

Photos from 2018

Info here

Sorry in Czech only, but you will get the results anyway and you may check out the photos as well.

Contact

Chief organizer - Tomáš Berger, , tel. +420 737 472 685, fully at your service, ready to answer your questions and eager to hear your comments.

Einladung auf Deutsch

Liebe Freunde,

Wir möchten Sie herzlich zum 18. internationalen Kendo-Turnier Satsuki Cup einladen, das am 9. Juni 2019 in Prag stattfindet.

Satsuki Cup ist nicht so groß wie viele andere internationale Turniere (normalerweise besuchen uns 60 - 80 Teilnehmer), ist jedoch sehr gut organisiert und hat eine einzigartige freundliche Atmosphäre. Und es gibt auch viele sehr gute Shiai zu sehen und mitzumachen!

Satsuki 2019 Facebook seite

Flugblatt auf Deutsch

Einladung in PDF

Poster in English

Printable invitation in PDF

Zeitplan

Sonntag, 9. Juni 2019

9.00 - 10.00 Anmeldung, Shinai Check, Aufwärmen, Schiedsrichter Treffen
10.00 - 17.00 Individuelle Turniere & "Nord vs. Süd IX"

Individuelle Turniere beim Satsuki Cup 2019

Wir beginnen mit den Junioren, dann gehen wir zu den Damen über und danach haben wir ein offenes Turnier. Nachdem wir die Pools des offenen Turniers beendet haben, wird es eine 20-minütige Mittagspause geben.

Der Wettkampf läuft auf zwei Shiai-Jos.

Die Teilnehmer können sich jeder Kategorie anschließen, für die sie berechtigt sind (d.h., wenn Sie ein 16-jähriges Mädchen sind, können Sie bei den Junioren, den Damen und am offenen Turnier teilnehmen)

Zusätzlich gibt es das Turnier Nord vs. Süd X, welches ein freundliches Team Match zwischen Kendo Spieler aus Nord-und Süd-Dojos der Tschechischen Republik ist. Wir werden weitere Plätze für Spieler aus anderen Ländern hinzufügen, falls es Interesse gibt! Danach gibt es eine abschließende Zeremonie und freies jigeiko.

Standort

Sport centre ČVUT Juliska, große Halle
Pod Juliskou 4
160 000 Prag 6
Tschechien

Weitere Informationen zum Turnier:

• Neben den ersten drei Plätzen in den 3 Einzelturnieren gibt es noch zwei weitere Preise: Der Best Fighting Spirit Award (einer für Männer und einer für Frauen) und der schönste Kendo Award.
• Die Teilnehmer müssen ihre Ausrüstung in einem guten Zustand haben.
• Freier Eintritt für Zuschauer.

Gebühren:

50% Rabatt für Kendokas aus dem Ausland!

Wir möchten so viele Freunde aus so vielen verschiedenen Ländern wie möglich treffen. Um es für Sie zu erleichtern, wird die Gebühr für Teilnehmer außerhalb der Tschechischen Republik auf 175 CZK (ca. 6,7 EUR) oder 50 CZK (ca. 2,2 EUR) halbiert, falls Sie nur am Junior Turnier teilnehmen.

Gebühren sind vor Ort bei der Anmeldung zu bezahlen.

Anmeldung

Anmeldeformular hier (Nur auf English, entschuldigung)

Anmeldeschluss ist am Montag, den 3. Juni.

Wenn sie Ihre Meinung nach diesem Datum ändern (Stornierung oder verspätete Anmeldung), senden Sie uns bitte eine Nachricht per E-Mail.

Unterkunft

Es gibt keine Möglichkeit, im Dojo zu schlafen. Wir können jedoch eine vernünftige und erschwingliche Unterkunft für Sie in der Nähe vereinbaren (es gibt ein Studentenwohnheim in der Gegend und mehrere Hotels). Schauen sie sich die Liste bitte hier an. Wir können die Unterkunft für Sie arrangieren. Bitte geben sie dies einfach im Anmeldeformular an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail. Bitte informieren sie uns nicht im letzten Moment, sondern lassen sie uns ihre Pläne ca. zwei Wochen im Voraus wissen, damit es eine freie Kapazität an Ihrem gewünschten Ort gibt.

Wir können eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern als unsere Gäste in unseren Häusern unterbringen (kostenlos natürlich), bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie dies wünschen.

Frühere Jahre

2018 Fotos

Info hier

Zur Zeit leider nur auf Tschechisch, Sie können aber die Ergebnisse hier ablesen und sich die Photos anschauen.

Kontakt

Hauptorganisator - Tomáš Berger, , tel. +420 737 472 685, bitte schicken Sie mir eine email oder rufen Sie mich an, falls Sie fragen haben sollten.

Meghívó magyarul

Kedves Barátaink!

Szeretettel meghívunk Titeket Prágába, a 18. Nemzetközi Satsuki Kupára 2019 június 9.-én.

Bár ez az esemény nem olyan nagyszabású mint más nemzetközi verseny (hozzávetőlegesen 60-80 résztvevő szokott lenni), de nagyon jól szervezett és a légkör mindig barátságos, számos remek versenyt is láthattok.

Satsuki 2019 at Facebook

Plakát magyarul

Plakát PDF-ben

Poster in English

Printable invitation in PDF

Menetrend

2018 06. 09. vasárnap

9.00 - 10.00 Regisztráció, shinai check, bemelegítés, bírói értekezlet
10.00 - 17.00 Egyéni verseny és "Észak vs Dél”

Satsuki 2019 Egyéni versenyek

A résztvevők bármelyik kategóriában indulhatnak, melyekre jogosultak (például egy 16 éves lány indulhat a junior, női és nyílt versenyen is).
Végezetül megrendezésre kerül egy barátságos csapatverseny, az "Észak Dél ellen", melyen Csehország északi és déli dojoi indulnak, viszont ha bármely más országbéli versenyző szeretne csatlakozni valamelyik csapathoz, arra is van lehetőség. Ezt követően a záróceremónia jön, majd szabad jigeiko.

Cím

Sport centre ČVUT Juliska
Pod Juliskou 4
160 000 Prága (Praha) 6
Csehország

További információk

Költségek

50% kedvezmény a más országokból érkezőknek!

Szeretnénk, hogy minél több más országbéli barát találkozhasson ezen a rendezvényen! Ezért a Csehországon kívüli résztvevők részvételi díját felezzük!
Így felezve 175 CZK (kb. 6.7 EUR), vagy 50 CZK (kb. 2.2 EUR) csak a junior kategóriában résztvevőknek.

A részvételi díjakat helyben lehet fizetni.

Bejegyzés

Regisztrációs űrlap

A regisztrációs határidő Június 3.-e.

Ha meggondoltad magad a regisztrációt követően, kérlek írj nekünk e-mailt.

Szállás

Nincs lehetőség a tornateremben való alvásra, viszon számos megbízható lehetőséget tudunk kynálni nektek a közelben (diák hostel, hotelek). Nézd meg a szállások listáját itt. Mi lefoglaljuk neked a szállást, csak jelezd a regisztrációkor, vagy írj nekünk levelet. Kérlek ezt ne hagyd az utolsó pillanatra, a legoptimálisabb, ha legalább két héttel előre szólsz. Mi több, néhány résztvevőt szívesen vendégül látunk a saját otthonunkba, természetesen ingyen. Kérlek jelezd, ha ezt a lehetőséget választod.

Kapcsolat

Fő szervezőr - Tomáš Berger, , tel. +420 737 472 685, Készséggel állok a rendelkezésedre, minden kérdést megválaszolok.

Zaproszenie w języku polskim

Drodzy przyjaciele,

Chcielibyśmy zaprosić was wszystkich na 18 edycję międzynarodowego turnieju kendo Satsuki Cup, który odbędzie się w Pradze 9. czerwca 2019.

Satsuki Cup nie jest tak duży jak inne wydarzenia (średnio około 60 - 80 uczestników), ale jest dobrze zorganizowany i zawsze można liczyć na wyjątkową, przyjazną atmosferę i dużo dobrych shiai!

Satsuki 2019 at Facebook

Ogłoszenie w języku polskim

Ogłoszenie w PDF

Poster in English

Printable invitation in PDF

Harmonogram

Niedziela 9. 6. 2019

9.00 - 10.00 Rejestracja, shinai check, rozgrzewka, spotkanie sędziów
10.00 - 17.00 Ind. turnieje & “Północ vs Południe X”

Indywidualne turnieje

Pierwszym będzie turniej juniorów, a następnie turniej kobiecy, a następnie turniej Open. Po ukończeniu podstawowych grup turnieje Open nastąpi 20-minutowa przerwa na obiad.

Będziemy mieć dwa Shiai-jo.

Uczestnicy mogą dołączyć do każdej kategorii, do której są uprawnieni(Na przykład - 16-letnia dziewczyna może uczestniczyć w turnieju juniorskim, turnieju kobiecym i otwartym turnieju)

Będzie też turniej Północ vs Południe X - Przyjazny turniej między kendokami z północy i południa Republiki Czeskiej. Dodamy więcej miejsc dla uczestników z innych krajów.

Miejsce

Sport Centre Juliska
Pod Juliskou 4,
Praga 6
Republika Czeska

Dalsze informacje o turnieju

• Trofea otrzymają 3 pierwszych zawodników indywidualnych turniejów. Więcej trofeów:  The Best Fighting Spirit Award (1 dla kobiety i 1 dla mężczyzny) a The Most Beautiful Kendo Award
• Uczestnicy muszą mieć sprzęt w dobrym stanie.
• Bezpłatny wstęp dla widzów.

Opłaty startowe

50% zniżka dla uczestników z innych krajów!

Chcielibyśmy poznać jak najwięcej nowych przyjaciół. Dlatego opłata dla uczestników z innych krajów jest o 50% niższa, tj. 175 CZK (w turnieju juniorów tylko 50 CZK).

Proszę uiścić opłaty w punkcie rejestracji.

Rejestracja

Formularz rejestracyjny tutaj

Termin rejestracji upływa 3 czerwca 2019

Jeśli zmienisz zdanie po tej dacie (anulowanie lub późna rejestracja), wyślij nam e-mail.

Zakwaterowanie

Możemy zorganizować, skontaktuj się z nami. W pobliżu znajduje się wiele hoteli i hosteli

Zakwaterowanie jest możliwe u naszych członków w domu (bezpłatnie), napisz do nas z wyprzedzeniem

Minione lata

Zdjęcia z 2018 roku

Więcej informacji tutaj (Tylko w języku czeskim)

Kontakt

Główny organizator - Tomáš Berger, , tel. +420 737 472 685, fully at your service, ready to answer your questions and eager to hear your comments.